Indul a 2020-as BBC Kertvilág magazin Az Év Kertje versenye.
Nevezzen és nyerjen értékes Black and Decker és Nortene ajándékcsomagot!

Olyan kertje van, ami büszkeséggel tölti el
és szívesen megmutatná a nagyvilágnak?

ITT A LEHETŐSÉG!

Töltse fel a kertjéről készült fotóit,
ossza meg pályázatát a Facebook-on,
gyűjtse a szavazatokat és nyerjen
értékes kerti eszközöket és kerti dekorációt!

A szakértő zsűri értékelésén kívül
közönségdíjat is kiosztunk!

NEVEZÉS >


NYEREMÉNYEK

KATEGÓRIA NYERTES ÉS A KÖZÖNSÉGDÍJ NYEREMÉNYEI:

Black and Decker fűnyíró
Black and Decker fűszegélyvágó
Black and Decker lombfúvó
Nortene kerti dekoráció

ÉRDEMES SZAVAZNI, ugyanis a szavazók között
egy wellness voucher is gazdára talál a Hotel Divinus*****-banSZAVAZÁS

title

nev1
név2
név3
név4
név5
név6
név7
név8

Válasszon egy kategóriát!

REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÖLTÉS


Fotók feltöltéséhez kattintson az ikonra!
(max. 5 kép)

Név:

E-mail cím vagy telefonszám:

Kategória:

Kérjük, pár mondatban mutassa be a pályázatát:


NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

BBC Kertvilág Az Év kertje 2020 c.
olvasói nyereményjáték

1. A játék szervezője
A „BBC Kertvilág-Az Év kertje ” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a IQ Press Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. cégjegyzékszám: 01-09-679773, adószám: 11852825-2-41, továbbiakban „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
A 2019-es és 2018-as évben megrendezett Év kertje verseny kategória győztesei + közönségdíjasai kizárva.

3. A Játék időtartama
A Játék 2020.05.02. napján 09:00 órakor kezdődik és 2020. 08.31. napjáig 18:00-ig tart.

4. A Játék definíciója és menete
A játékban azok vehetnek részt, akik a 2-es pontban megjelölt feltételeknek megfelelnek, ill. a www.azevkertje.hu weboldalon feltöltik a megfelelő kategóriába a saját kezűleg gondozott kertjük fotóját. A közönségdíj nyertes az a kerttulajdonos, aki a legtöbb szavazatot gyűjti a szavazási időszak alatt. A beküldött pályázatokat zsűri értékeli mindhárom kategóriában (díszkert, virág, kis helyen). A kategória győztes az az ember, akit a szakmai zsűri egybehangzólag megszavaz.

Feltöltési időszak: 2020.05.02 9:00 -08.31 18:00-ig
Szavazási időszak : 2020.05.30-tól 09.15-ig.
Szakmai zsűrizés: 2020.09.20-án.
Szakmai zsűri tagjai: Palcsek Zsuzsanna + Stanley Black and decker képviselője + Nortene képviselője
Kategóriák:
• díszkert,
• kis helyen,
• virág,
• közönségdíj

5. A nyeremények meghatározása és felosztása

A nyeremények meghatározása
a., A kategórianyereményeket a szponzorok biztosítják az alábbiak szerint:
Kategórianyeremények
1 db Black and Decker fűnyíró
1 db Black and Decker fűszegélyvágó
1 db Black and Decker lombfúvó
Nortene kerti dekoráció
Szponzorok: Főtámogató Stanley black and decker, támogató: Nortene

b., a szavazók között az IQ press kisorsol a Divinus Hotel*****-ben 2 fős wellness hétvégét

Nyereményre való jogosultság megállapítása
A kategória (kis helyen, díszkert, virág) nyereményeket az kapja, akit a szakmai zsűri egyöntetűen megszavaz. A közönségdíjat az kapja, aki a legtöbb szavazatot gyűjtötte.
A szavazók között a nyereményt a random.org segítségével a sorsolási bizottság tagja Szénási –Szabó Kriszta állapítja meg, melyet dokumentál.
Nyertesek és kiértesítés:
A nyertesek (kategória + szavazók közötti nyertes) meghatározása: 2020.09.18-án 10:00 órakor kerül sorra a sorsolási bizottság jelenlétében a 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. szám alatt az IQ Press irodájában. Ekkor egy pótnyertes is meghatározásra kerül. A sorsolás után a nyertest az általa megadott email címen értesítjük. Amennyiben Nyertest nem tudjuk elérni és nem jelentkezik a nyereményéért 5 naptári napon belül, a pótnyertes jogosult a nyereményre. A nyertes vállalja, hogy nyereményét a kiértesítést követő 30 naptári napon belül átveszi Szervező által megadott helyen (IQ Press Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. Iv. emelet) és előre egyeztetett időben.
Sorsolási bizottság tagjai: Skuczi Klára és Szénási-Szabó Krisztina.
Nyeremények átvétele:
A nyereményeket személyesen lehet átvenni a BBC Magazin kiadójában, az IQ Press Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. Iv. emelet). Amennyiben a nyeremény átvételét nem tudja megoldani a nyertes, úgy a pótnyertest illeti a nyeremény.
A szavazók közötti nyereményt (Divinus hétvégét) az IQ Press kft kipostázza, a postacímet előzetesen egyezteti a nyertessel.

Kizárás a játékból

IQ Press kft. fenntartja a jogot a gyanúsan hirtelen megemelkedett szavazatok számát felülvizsgálni és amennyiben a csalás gyanúja felmerül, úgy a szavazó kizárásra kerül.

6. Vegyes rendelkezések
a. A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárja felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
b. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
c. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át. d. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a játékszabályt.
e. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli.
Ezek az adatok a nyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályát, valamint tudomásul veszik, hogy:
a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
b) A Nyertesek adatait IQ Press a nyertesek kisorsolása, kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából gyűjti.

adatkezelés célja:
• kapcsolatfelvétel a nyertessel
• nyeremény kiküldése
kezelt adatok köre:
• név
• cím
• telefonszám (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)
• e-mail cím (kizárólag kapcsolatfelvétel céljából)

Adatkezelés jogalapja: a Nyertesek hozzájárulása, szerződés teljesítése, kötelező jogszabályon alapuló
Adatkezelés időtartama: a Nyertes adatait jogszabályban meghatározott ideig tárolja az IQ Press Kft.
Adattárolás módja: elektronikusan.

c., Tekintettel arra, hogy jogszabály írhatja elő az adatok egy részének nyilvántartásba vételét és megőrzését, ezen adatok törlését a Nyertes nem kérheti. Felhasználó a kizárólag kapcsolatfelvétel céljából megadott adatai törlését kérheti, ezekre adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve IQ Press jelen szabályzat útján is kifejezetten tájékoztatja Felhasználóit, hogy az érvényes pályázat feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása. IQ Press a nyertes Felhasználói nevét és lakóhelyének városát, illetve Budapest esetében a kerületet kiadványaiban közzéteszi, közzéteheti.

Hogyan kezeli IQ Press az adatokat?

IQ Press a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, jogszerűségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Kik jogosultak megismerni a megadott adatokat?

Az adatokat elsődlegesen IQ Press, valamint IQ Press belső munkatársai és – készpénz nyertesek esetén – a bérszámfejtést végző IQ Press-szel vállalkozási jogviszonyban álló személy, valamint – előfizetők esetén – a Magyar Posta jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, további harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi IQ Press-t az adat továbbítására.)

Milyen jogai vannak a Nyertesnek?

a., A Nyertes ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. IQ Press a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Ha IQ Press a Nyertes kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Nyertessel.
b., Ha IQ Press a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Nyertest tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
c., IQ Press kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
d., IQ Press a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően. IQ Press a GDPR 30. cikk (5) bekezdése alapján a nem alkalmi jellegű adatkezelési tevékenységéről vezet nyilvántartást.
e., Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén IQ Press a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. IQ Press nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
f., IQ Press bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. IQ Press a módosításokról a Felhasználót honlapja (www.azevkertje.hu) felületén keresztül tájékoztatja.
g., amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
h.) a játék során felmerülő nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetését a Szervező, azaz a IQ Press Kiadó Kft vállalja,
i) Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
j.) A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
k.) A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

A regisztráció gomb megnyomásával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a fenti szabályzatot!

REGISZTRÁCIÓ!


© 2020 IQ Press Lapkiadó Kft.
név

Lorem ipsum dolor sit amet,

VOKS!